WIELOCZYNNIKOWA PH-METRYCZNA i MANOMETRYCZNA OCENA PRZEŁYKU U CHORYCH Z GERD A WYBÓR LECZENIA: FARMAKOTERAPIA vs ZABIEG OPERACYJNY.

Jan Kulig 1Wojciech Kawiorski Janusz Legutko 1Wojciech Kibil 

1. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Kopernika 40, Kraków 31-501, Poland

Abstract

Choroba refluksowa przełyku (GERD) jest najczęstszym nienowotworowym schorzeniem górnego odcinka przewodu pokarmowego. Coraz większa liczba chorych, rezygnując z kosztownej i często wieloletniej farmakoterapii, zgłasza się do leczenia operacyjnego CELEM pracy jest próba ustalenia kryteriów manometrycznych zakresów wartości ciśnień niewydolnego czynnościowo dolnego zwieracza przełyku (LES) pozwalających na bezpośrednią kwalifikację chorych do farmakoterapii lub zabiegu operacyjnego. Ponadto, w pracy analizowano wpływ innych czynników motorycznych (pH-metria, opróżnianie żołądkowe) na decyzję dotyczącą leczenia chorych. U wszystkich badanych chorych, poza podstawową diagnostyką radiologiczną i endoskopową dokonano wieloczynnikowych badań manometrycznych przełyku. Analizie poddano: ciśnienie spoczynkowe LES, stopień przedskurczowej relaksacji LES, stopień propulsywności fal perystaltycznych trzonu przełyku i wartość amplitudy fal perystaltycznych. Parametry te, w decydujący sposób wpływają na stopień czynnościowej niewydolności mechanizmu antyrefluksowego. Ponadto analizowano zapisy pH-metryczne oraz zapisy opróżniania żołądkowego. U wszystkich chorych włączono leczenie farmakologiczne (PPI, leki propulsywne i osłaniające) na okres 3 miesięcy. Po tym okresie oceniano klinicznie rezultat leczenia. WYNIKI. Spośród 262 chorych objętych badaniami, w przeważającej części rozpoznano wstępnie refluks o charakterze kwaśnym (206 chorych), u pozostałych 58 chorych (22%) refluks alkaliczny lub mieszany. W 1/3 przypadków nie uzyskano spodziewanego rezultatu leczenia farmakologicznego lub doszło do szybkiego nawrotu objawów GERD - chorych tych zakwalifikowano do procedury antyrefluksowej.
WNIOSKI. Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, iż szansa skutecznego leczenia farmakologicznego są bardzo nikłe u chorych, u których wartości średniego ciśnienia LES są niskie lub u których stwierdza się skrócenie całkowitego odcinka LES bądź jego nadprzeponowe położenie. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na małą efektywność farmakoterapii jest refluks alkaliczny. W takich przypadkach należy rozważyć pierwotną kwalifikację chorego do zabiegu antyrefluksowego.

 

Related papers
  1. LECZENIE ACHALAZJI PRZEŁYKOWEJ
  2. Zastosowanie termoablacji RFA w paliatywnym leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
  3. Miejscowe wycięcie techniką TEM przysadzistych gruczolaków odbytnicy.
  4. ZASTOSOWANIE 24 GODZINNEJ SPEKTROFOTOMETRII (BILITEC 2000) W REJESTRACJI REFLUKSU DWUNASTNICZO - ŻOŁĄDKOWEGO U CHORYCH PO ZABIEGU USUNIĘCIA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO.
  5. Częstość występowania niedożywienia u chorych leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego
  6. Wartość kliniczna immunostymulującego żywienia pozajelitowego u chorych operowanych z powodu raka żołądka.
  7. Wartość badania szpiku kostnego i krwi obwodowej w kierunku obecności komórek nowotworowych u chorych z rakiem trzustki.
  8. Chemioterapia neoadjuwancyjna u chorych z rakiem żołądka i obecnością komórek nowotworowych w szpiku kostnym .

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja plenarna 2., by Janusz Legutko
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-04-16 14:29
Revised:   2009-06-08 12:55