Polipektomia endoskopowa u chorych po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego

Zbigniew K. Kula 2Dariusz Bała 3Janusz Piech 3Alicja Weishof 1Wojciech Zegarski 3Jan Sir 1

1. Centrum Onkologii Szpital im.prof.F.Łukaszczyka, Zakład Patologii Nowotworów (CO), I.Romanowskiej 2, Bydgoszcz 85-795, Poland
2. Centrum Onkologii Szpital im.prof.F.Łukaszczyka, Poradnia Gastroenterologiczna z Parcowanią Endoskopą (CO), I.Romanowskiej 2, Bydgoszcz 85-795, Poland
3. Centrum Onkologii Szpital im.prof.F.Łukaszczyka, Klinika Chirurgii Onkologicznej AM (CO), I.Romanowskiej 2, Bydgoszcz 85-795, Poland

Abstract

Polipektomia endoskopowa u chorych po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego


Wstęp: Chorzy po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego obarczeni są zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów metachronicznych. Polipektomia endoskopowa jest uznaną metodą leczenia polipów jelita grubego (PJG) i może u tych osób zapobiegać rozwojowi raka metachronicznego.
Celem pracy była ocena wyników własnych leczenia PJG u osób po radykalnej operacji raka jelita grubego za pomocą endoskopowej polipektomii.
Metodyka: Analizą objęto 1074 chorych po operacji raka jelita grubego u których wykonywano co najmniej jedną kolonoskopię nadzorczą. Osoby ze stwierdzonymi PJG leczone były metodą polipektomii endoskopowej. Wszystkie usunięte polipy poddane były badaniu histopatologicznemu.
Wyniki: Od sierpnia 1993 roku do marca 2004 roku u 428 osób (40%) usunięto 765 polipów. Badanie histopatologiczne usuniętych polipów wykazało: 2 polipy złośliwe (gruczolakoraki), 385 gruczolaków, 174 polipy hiperplastyczne, 197 polipów zapalnych i 7 innych. Gruczolaki stwierdzono u 249 osób. Wśród usuniętych gruczolaków stwierdzono 256 gruczolaków cewkowych, 119 cewkowo-kosmkowych i 10 kosmkowych. W gruczolakach stwierdzano głównie dysplazję małego stopnia (94,0%). 662 polipy miały średnicę < 10 mm, zaś 103 polipy > 10 mm. Nie odnotowano powikłań polipektomii endoskopowych wymagających leczenia operacyjnego.
Wnioski: 1. Duży odsetek PJG u osób po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego (około 40%) uzasadnia wykonywanie kolonoskopii nadzorczej. 2. Polipektomia endoskopowa jest bezpieczną i radykalną metodą leczenie PJG u osób po operacji raka jelita grubego.

 

Related papers
  1. Własne doświadczenia w rozpoznawaniu przełyku Barretta

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja plenarna 1., by Zbigniew K. Kula
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 20:52
Revised:   2009-06-08 12:55