Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites

Mieczyslaw T. Borowiec 1Andrzej Deptuła 2Witold Łojkowski 3Stanisław Gierlotka 3Vladimir P. Dyakonov 1Wieslawa Lada 2Tadeusz Olczak 2Danuta Wawszczak 2Pavlo Aleshkevych 1Wiktor Domuchowski 1Tetyana Zayarnyuk 1Marek Baranski 1Henryk Szymczak 1

1. Polish Academy of Sciences, Institute of Physics, al. Lotników 32/46, Warszawa 02-668, Poland
2. Institute of Nuclear Chemistry and Technology (IChTJ), Dorodna 16, Warszawa 03-195, Poland
3. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Nanocomposites (nanocrystals) of KY(WO) and KY(WO)+1% mol Yb have been synthesized using a Complex Sol-Gel Process (CSGP). The chemical treatment with concentrated nitric acid and hydrogen peroxide was used to decrease the decarbonisation temperature.

The expected monoclinic phase C2/c of the KYW of the nanocomposite powder has been confirmed using XDR technique. From the X-ray diffraction measurements, the unit cell parameters and the size of a nanoparticles have been determined. Electron spin resonance studies in the X band have been performed on KYW and KYW:Yb nanocrystals.

The sintered samples were made with using the high pressure technique in the temperature up to 600oC. The chemical analysis, the X-ray diffraction measurements and ESR investigations were made for sintered samples too.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Analysis of density waves in CdSe, SiC, and diamond nanocrystals by application of NanoPDF software package to experimental Pair Distribution Functions.
 9. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 10. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 11. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 12. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 13. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 16. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 17. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 18. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 19. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 20. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 21. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 22. Crystallite size determination from diffraction data: a do-it-yourself tutorial.  
 23. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 24. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. Diamond-tungsten carbide nanocomposite
 28. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 29. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 30. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 31. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 32. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 33. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 34. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 35. Welcome address
 36. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 37. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 38. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 39. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 40. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 41. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 42. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 43. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 46. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 47. Nanosafety - challenge of nowadays
 48. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 49. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 50. Podsumowanie
 51. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 52. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 53. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 54. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 55. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 56. High-pressure diffraction study of structural and elastic properties of zircon-type and scheelite-type RVO4 (R = Nd, Eu)
 57. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 58. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 59. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 60. Otwarcie konferencji
 61. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 62. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 63. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 64. Ferromagnetic transition induced by re-crystallization of amorphous (Ge,Mn)Te layers
 65. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 66. Looking at the real structure of nanocrystals with powder diffraction: the apparent lattice parameter approach
 67. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 68. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 69. Preparation  and structure analysis of gel-metal oxide composites as filling material for W-188/Re-188 generator  columns
 70. Looking beyond limitations of diffraction methods of structural analysis of nanocrystalline materials
 71. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 72. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 73. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 74. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 75. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 76. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 77. Error bars in powder diffraction
 78. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 79. Characterization of nanopowders
 80. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 81. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 82. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 83. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 84. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 85. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 86. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 87. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 88. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 89. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 90. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 91. ZnO homoepitaxial growth by Atomic Layer Epitaxy technique.
 92. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 93. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 94. Synthesis and Magnetic Properties of the La0.50Ba0.50MnO3 Nanomanganites
 95. Growth of GaN layers on silicon and sintered GaN nano-ceramic substrates – TEM investigations
 96. Neutron powder diffraction study of the anion-deficient La0.70Sr0.30MnO3.00-γ manganites
 97. Growth and Magnetic properties of rubidium rare earth double tungstates single crystals.
 98. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 99. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 100. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 101. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 102. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 103. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 104. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 105. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 106. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 107. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 108. The impedance of the melt-textured YBaCuO superconducting slab in high dc magnetic field
 109. EPR in kagome staircase compound Mg2.997Co0.003V2O8
 110. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 111. Inhomogeneous magnetic state in LaMn0.5Fe0.5O3
 112. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 113. Magnetic phase transition in pure and cobalt-doped geometrically frustrated Ni3V2O8 single crystals
 114. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 115. Ferromagnetism of In1-XMnXSe and behaviour of excess Mn in InSe crystal
 116. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 117. Effect of the A-site randomness on magnetotransport properties of PrBaMn2O6 manganites.
 118. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 119. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 120. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 121. Badania własności termicznych nanokryształów metodami dyfraktometrycznymi
 122. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 123. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 124. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 125. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 126. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 127. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 128. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 129. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 130. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 131. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 132. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 133. Ferromagnetic (Eu,Gd)Te/PbTe semiconductor heterostructures
 134. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 135. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 136. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 137. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 138. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 139. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 140. Fabrication and micro-structure characterization of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 141. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 142. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 143. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 144. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 145. Sintering of nanopowders under high pressure
 146. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 147. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 148. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 149. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 150. Sintering temperature effect on structure and properties of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 151. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 152. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 153. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 154. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 155. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 156. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 157. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 158. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 159. Structural and optical characterization of epitaxial layers of CdTe/PbTe grown on BaF2 (111) substrates
 160. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 161. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 162. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 163. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 164. Normal-state and superconducting properties of Ba1-xKxBiO3 single crystals
 165. X-ray diffraction studies of thermal properties of bulk- and surface-atoms of nanocrystalline SiC
 166. Magnetic properties of low-doped Nd1-xCaxMnO3 manganites
 167. Orbital correlations and magnetic phase transitions in lightly doped manganites and cobaltites
 168. Characterization of nanostructured hydroxyapatite ceramics densified at high-pressure and temperature
 169. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 170. Examination of the atomic Pair Distribution Function (PDF) of SiC nanocrystals by in-situ high pressure diffraction
 171. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 172. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 173. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 174. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 175. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 176. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 177. Mesoscopic inhomogeneity, 55Mn NMR, CMR and magneto-transport properties of La0.6Sr0.2Mn(1.2-x)Fe(x)O3 manganites
 178. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 179. Mesoscopic ordering effects in single-crystalline thin films of lanthanum manganites
 180. Atomic order and the interaction of electron and magnetic subsystems in epitaxial LaSr(Ca)MnO films
 181. Magnetic properties of La0.9Ca0.1CoO3 single crystals
 182. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 183. Acoustical and related effects in manganite compounds.
 184. Transport and magnetic properties of La2/3Pb1/3MnO3 thin films
 185. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 186. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 187. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 188. Pressure and magnetic field effects on transport properties of ceramic and film samples (La0.7Ca0.3)1-xMn1+xO3
 189. The influence of temperature and pressure on possibility of obtaining Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing process.
 190. Self-Energy Effects in Manganite Tunneling
 191. Ellipsometric studies of NdMnO3 single crystals
 192. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 193. Magnetic and structural phase transitions in the La0.88MnOx system
 194. Magnetoelastic properties of La0.67Ca0.33MnO3 film determined by FMR under stress
 195. Magnetoelastic properties of (La0.8Ba0.2)0.93MnO3 single crystal.
 196. Anisotropy of magnetic properties of the layered Co-based perovskite single crystals 'RBaCo2O5+x' (R = Dy, Tb, Eu)
 197. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 198. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 199. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 200. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 201. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 202. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 203. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 204. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 205. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 206. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 207. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 208. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 209. Synthesis of Nanocomposites Based on Superhard Ceramic Nanopowders
 210. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 211. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 212. Luminescense of Nanosize ZrO2
 213. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 214. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 215. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 216. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 217. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at E-MRS Fall Meeting 2006, Symposium C, by Mieczyslaw T. Borowiec
See On-line Journal of E-MRS Fall Meeting 2006

Submitted: 2006-05-15 14:42
Revised:  2009-06-07 00:44