Nanosafety - challenge of nowadays

Anna Swiderska-Sroda 1Joanna Sobczyk 1Witold Łojkowski 1,2

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

The influence of nanomaterials, especially nanoparticles, on environment and human health is still an open question. It is supposed that contact with nanopowders by inhalation, skin exposure or swallowing may be dangerous and can cause hazardous health damages like mutations and high level of free radicals. That is why so big attention is paid to elaboration and application of very strict rules of handling and dealing with nanoparticles. For instance precaution principles concern special equipment like: masks with fiber filters, gloves, glasses, special overalls and shoes. Also working conditions have to secure personal safety by using of ventilating hoods, filters, nanopowders storage in colloidal suspension.

It should be stressed that materials characterization it is an essential step for nanoparticles final recognision  as well as for elaboration of nano-safety principles. In Labotatory of Nanostructures for Photonic and Medicine of Institute of High Pressure Physics PAS, wide and professional characterization of nanopowders is performed using novel equipment which was bought thanks to participation in large EU projects like CEPT. Due to our experience in working with nanomaterials and great potential in materials characterization we participate in the international projects concerning nano-safety problems. At present we take a part  in European projects; NanoFate (nanoparticles fate in environment) and NanoForce (legal regulations as REACH, concerning rules of safety dealing with chemical substances and human health protection).

 

 

 

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 13. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 16. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 17. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 18. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 19. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 20. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 21. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 22. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 23. Nanoforce project, presentation of goals and achivements
 24. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 28. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 29. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 30. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 31. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 32. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 33. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 34. Welcome address
 35. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 36. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 37. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 38. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 39. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 40. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 41. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 42. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 43. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 46. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 47. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 48. Podsumowanie
 49. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 50. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 51. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 52. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 53. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 54. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 55. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 56. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 57. Otwarcie konferencji
 58. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 59. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 60. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 61. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 62. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 63. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 64. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 65. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 66. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 67. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 68. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 69. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 70. Error bars in powder diffraction
 71. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 72. Characterization of nanopowders
 73. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 74. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 75. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 76. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 77. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 78. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 79. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 80. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 81. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 82. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 83. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 84. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 85. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 86. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 87. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 88. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 89. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 90. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 91. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 92. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 93. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 94. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 95. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 96. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 97. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 98. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 99. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 100. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 101. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 102. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 103. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 104. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 105. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 106. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 107. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 108. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 109. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 110. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 111. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 112. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 113. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 114. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 115. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 116. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 117. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 118. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 119. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 120. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 121. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 122. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 123. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 124. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 125. Sintering of nanopowders under high pressure
 126. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 127. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 128. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 129. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 130. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 131. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 132. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 133. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 134. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 135. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 136. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 137. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 138. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 139. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 140. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 141. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 142. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 143. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 144. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 145. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 146. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 147. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 148. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 149. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 150. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 151. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 152. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 153. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 154. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 155. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 156. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 157. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 158. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 159. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 160. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 161. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 162. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 163. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 164. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 165. Luminescense of Nanosize ZrO2
 166. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 167. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 168. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 169. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 170. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Warsaw and Karlsruhe Nanotechnology Day, by Anna Swiderska-Sroda
See On-line Journal of Warsaw and Karlsruhe Nanotechnology Day

Submitted: 2011-09-18 00:09
Revised:  2011-09-26 13:57