Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN

Agnieszka Opalińska 1,2Anna Swiderska-Sroda 1Tadeusz Chudoba 1Witold Łojkowski 1,3

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
3. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

W laboratorium Nanostruktur  przeprowadzono systematyczne badania procesów wytwarzania nanoproszków ceramicznych, wykorzystujących techniki mikrofalowe. Stosowano dwa typy reaktorów mikrofalowych:

ü  typu batch (pojemnikowy) –- ERTEC (Magnum 2),

ü  2) typu okresowego – MSS-1 i MSS-2

Badano wpływ parametrów technicznych procesu (substraty, ciśnienie, czas reakcji, środowisko) na jakość uzyskanego produktu syntezy. Wstępną weryfikację warunków procesu przeprowadzano na podstawie analizy składu fazowego nanoproszku. Do dalszych analiz kierowano jedynie te proszki, które wykazywały założony skład fazowym (bez dodatkowych faz, w ilościach wykrywalnych metodą XRD) oraz nanokrystaliczność. Kolejne badania obejmowały:

ü  -  pomiar powierzchni właściwej BET –według procedury BET/1,

ü  -  pomiar gęstości szkieletowej (helowej) – według procedury RO/1,

ü  -  obserwacje w Skaningowym Mikroskopie Elektronowym.

Dla procesów sklasyfikowanych pozytywnie przeprowadzono testy ich powtarzalności. Wytwarzano minimum trzy partie nanoproszku z zastosowaniem ustalonej procedury i charakteryzowano uzyskane produkty syntezy. Przyjęto, że proces jest powtarzalny, jeżeli parametry charakterystyki nanoproszku są odtwarzalne w granicach przyjętego błędu. Nanoproszki, dla których opracowano technologie produkcji zamieszczono w poniższej Tabeli. Te spośród nich, dla których zakończono test powtarzalności procesu są oferowane do zakupu na rynku komercyjnym.

Nanoproszek

Oferowane domieszki

Reaktor

ZnO

Do 1% molowego:

Al, Gd, Lu

ERTEC, MSS-1, MSS-2

ZrO2

Do 10% molowych:

Eu, Nd, Gd, Tb, Pr

ERTEC

        Nanoproszki, dla których opracowano technologię wytwarzania

nowy_do_abstraktu.JPG     

      Karta reklamowa dla nano-ZrO2:Eu

W wyniku przeprowadzonych prac opracowano procedury wytwarzania nanoporszków. Poniżej przedstawiono przykładową kartę reklamową dla nano-ZrO2:Eu oferowanego do sprzedaży.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 13. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 16. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 17. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 18. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 19. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 20. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 21. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 22. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 23. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 24. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 25. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 26. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 27. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 28. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 29. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 30. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 31. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 32. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 33. Welcome address
 34. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 35. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 36. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 37. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 38. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 39. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 40. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 41. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 42. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 43. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 45. Nanosafety - challenge of nowadays
 46. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 47. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 48. Podsumowanie
 49. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 50. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 51. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 52. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 53. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 54. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 55. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 56. Otwarcie konferencji
 57. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 58. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 59. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 60. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 61. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 62. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 63. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 64. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 65. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 66. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 67. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 68. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 69. Error bars in powder diffraction
 70. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 71. Characterization of nanopowders
 72. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 73. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 74. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 75. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 76. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 77. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 78. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 79. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 80. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 81. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 82. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 83. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 84. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 85. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 86. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 87. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 88. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 89. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 90. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 91. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 92. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 93. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 94. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 95. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 96. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 97. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 98. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 99. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 100. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 101. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 102. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 103. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 104. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 105. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 106. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 107. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 108. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 109. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 110. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 111. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 112. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 113. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 114. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 115. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 116. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 117. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 118. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 119. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 120. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 121. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 122. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 123. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 124. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 125. Sintering of nanopowders under high pressure
 126. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 127. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 128. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 129. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 130. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 131. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 132. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 133. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 134. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 135. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 136. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 137. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 138. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 139. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 140. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 141. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 142. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 143. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 144. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 145. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 146. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 147. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 148. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 149. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 150. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 151. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 152. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 153. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 154. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 155. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 156. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 157. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 158. Application of High Pressure to Processing of Meat
 159. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 160. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 161. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 162. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 163. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 164. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 165. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 166. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 167. Luminescense of Nanosize ZrO2
 168. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 169. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 170. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 171. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 172. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Agnieszka Opalińska
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-08-19 18:30
Revised:  2010-08-26 13:33