Ocena gospodarki tłuszczowej i węglowodanowej u dzieci z przewleklym zapaleniem wątroby typu C.

Teresa Woźniakowska-Gęsicka ,  Małgorzata Wiśniewska-Ligier ,  Joanna Kupś 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, III Klinika Pediatrii, Rzgowska 281/289, Łódź 93-338, Poland

Abstract

W ostatnich latach podnosi się udział zakażenia HCV w powodowaniu zaburzeń metabolizmu lipidów i węglowodanów.
Celem pracy była ocena gospodarki tłuszczowej i węglowodanowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.
Badaniami objęto 15 dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C w wieku od 12 do 18 lat. U wszystkich wyliczono indeks masy ciała (BMI), wskaźnik Cole’a, oznaczono na czczo stężenie glukozy (metodą enzymatyczną), gospodarkę lipidową (metodą enzymatyczną): stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL, trójglicerydów, wyliczono wskaźnik HDL/C, oceniono stężenie insuliny w osoczu metodą luminescencyjną za pomocą aparatu Immulite firmy DPC. U wszystkich wyliczono wskaźnik insulinooporności HOMA IR.
Wyniki
Średni BMI wynosił 20,5 ±2,8 kg/m2 (min. 14,2 max. 22,9 kg/m2 ), wskaźnik Cole’a 101,7 ± 11,5%, średnie stężenie insuliny 10,1 ± 7,0 mikroU/ml (u 3 dzieci było obniżone, u 1 podwyższone- 29,0 mikroU/ml), średnie stężenie glukozy 78,5 ± 8,8 mg/dl, wskaźnik HOMA średnio 1,9 ± 1,1 (od 0,53 do 4,43). Badanie gospodarki lipidowej wykazało średnie stężenie cholesterolu 15,01 ± 22,8 mg/dl, średnie stężenie frakcji HDL 45,7 ± 10,1 mg/dl (u 2 dzieci było obniżone), frakcji LDL 89,6±19,9 mg/dl, średni wskaźnik HDL/C 0,3 ± 0,1 (u 1 dziecka był poniżej granicy normy -0,16), średnie stężenie trójglicerydów 74,5± 35,0 mg/dl.
Wnioski
U 20% dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C stwierdzono obniżony wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI), którego wartość ujemnie korelowała z czasem trwania choroby.
U dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C należy rozważać istnienie insulinooporności, szczególnie w przypadkach wysokiego wskaźnika Cole’a.
Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci poza leczeniem przeciwwirusowym powinno uwzględniać zaburzenia gospodarki lipidowej.

 

Related papers
  1. Prognostyczne znaczenie poziomu wiremii dla oceny skuteczności skojarzonej terapii u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja plenarna 3., by Teresa Woźniakowska-Gęsicka
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 09:38
Revised:   2009-06-08 12:55