Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions

Witold Łojkowski 1Tadeusz Chudoba 1Wojciech Dzwolak 1Aharon Gedanken 6Marek Godlewski 2,3Ewa Grzanka 1Hubert Matysiak 4Agnieszka Opalińska 1,4Robert R. Piticescu 5Adam M. Presz 1Edward Reszke 7,8Tomasz Strachowski 1,4Sergiy A. Yatsunenko 2

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of Physics, al. Lotników 32/46, Warszawa 02-668, Poland
3. Cardinal Stefan Wyszynski University, College of Science, Warszawa, Poland
4. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
5. Institute for Non-ferrous and Rare Metals, 102 Biruintei Blvd., Pantelimon 73957, Romania
6. Bar-Ilan University, Ramat-Gan 52900, Israel
7. Plazmatronika SA, Osobowiecka 70, Wrocław 51-008, Poland
8. Ertec Poland Edward Reszke (Ertec), Rogowska, Wrocław 54-440, Poland

Abstract

Combining high pressure and microwaves permits to decrease the reaction time one order of magnitude comparing to conventional hydrothermal reaction because of direct heating of the reacting fluids. On the other hand pressure permits to use high microwave power without sparking and boiling.

We carried out synthesis of nanopowders of zirconia doped with rare earth ions and ZnO doped with Al, Mn, Co, Ni, Ce. We studied also the effect of annealing on the nanopowders properties. The  nanopowders were characterized as follows: density specific surface,., grain size and grain size distribution, lattice constants and zeta potential, FTIR, luminescence and true chemical composition using ICP technique.

It was found that hydrothermal synthesis followed by annealing is a promising method for production of nanopowders doped with ions.

Work supported  by COST action D30 and Polish Research Network WITNANO

Related papers
 1. Metody ultradźwiękowego pokrywania polimerów
 2. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Nanoparticles for medical imaging 
 8. The effect of annealing on properties of Europium doped ZnO nanopowders obtained by a microwave hydrothermal method
 9. Microwave conductivity of ZnO:Co and ZnO:Cu thin films with nano-size metallic Co/Cu inclusions.
 10. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 11. Tb3+ ion luminescence enhancement in yttria host lattice obtained via microwave hydrothermal process
 12. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 13. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 14. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 15. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 16. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 17. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 18. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 19. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 20. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 21. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 22. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 23. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 24. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 25. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 26. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 27. Quantum semiconductor nanostructures for applications in biology and medicine -development and commercialisation of new generation devices for molecular diagnostics on the basis of new Polish semiconductor devices
 28. [CEPT] Metoda ultradźwiękowego pokrywania polimerów nanocząsteczkami
 29. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 30. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 31. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 32. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 33. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 34. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 35. GaN substrates with variable surface miscut for laser diode applications
 36. Semipolar (2021) UV LEDs and LDs grown by PAMBE
 37. Coating anti-bacterial nanoparticles on flat and curved surfaces, and fighting resistant bacteria by employing the sonochemical method
 38. Hydrothermal growth of ZnO nanorods for solar cells applications
 39. Epitaxial growth and characterization of zinc oxide nanorods obtained by the hydro-thermal method
 40. Growth of zinc oxide and dielectric films using Atomic Layer Deposition method from organic precursors
 41. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 42. Ultradźwiękowa technika pokrywania polimerowych rusztowań dla zastosowań biomedycznych
 43. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 44. "Superstructures of protein-based amyloid nanofibrils as a scaffold material for SERS platforms"
 45. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 46. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 47. Welcome address
 48. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 49. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 50. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 51. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 52. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 53. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 54. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 55. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 56. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 57. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 58. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 59. Nanosafety - challenge of nowadays
 60. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 61. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 62. Podsumowanie
 63. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 64. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 65. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 66. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 67. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 68. Rezonansowe badania fotoemisyjne ferromagnetycznych warstw ZnCoO
 69. Resonant photoemission study of Sm atoms on ZnO surface
 70. Mangan w warstwach ZnMnO hodowanych metodą osadzania warstw atomowych
 71. Lokalne otoczenie atomów kobaltu w cienkich warstwach ZnCoO
 72. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 73. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 74. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 75. Otwarcie konferencji
 76. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 77. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 78. Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
 79. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 80. Contactless electroreflectance of ZnSe layers grown by atomic layer epitaxy
 81. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 82. Electrical and optical properties of zinc oxide layers obtained by Atomic Layer Deposition
 83. Zinc oxide grown by Atomic Layer Deposition - a material for novel 3D electronics
 84. Dimethylzinc and diethylzinc as precursors for monocrystalline zinc oxide grown by Atomic Layer Deposition
 85. Thin films of ZnS and ZnSe by Atomic Layer Deposition for light sensor applications
 86. Photovoltaic cells based on nickel phthalocyanine and zinc oxide formed by atomic layer deposition
 87. Effects related to deposition temperature of ZnCoO films grown by Atomic Layer Deposition – uniformity of Co distribution, structural, electric and magnetic properties
 88. Looking at the real structure of nanocrystals with powder diffraction: the apparent lattice parameter approach
 89. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 90. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 91. Looking beyond limitations of diffraction methods of structural analysis of nanocrystalline materials
 92. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 93. Novel synthesis methods of Co-doped ZnO Nanopowders
 94. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 95. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 96. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 97. Effect of annealing on the structure and microstructure of Pr doped ZrO2-Y2O3 nanocrystals
 98. Coating Flat and Curved Surfaces by Nanoparticles Using Ultrasound and Microwave Radiations
 99. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 100. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 101. Error bars in powder diffraction
 102. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 103. Characterization of nanopowders
 104. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 105. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 106. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 107. High pressure-low temperature synthesis of new nanostructured compounds  
 108. Producing metal oxide nanoparticles by the sonochemical, microwave and RAPET techniques.
 109. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 110. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 111. How we can stimulate intra-shell emissions of rare earth and transition metal ions in thin films and in nanoparticles
 112. ZnO thin films for organic/inorganic heterojunctions
 113. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 114. Microstructural analysis of ZnO powders with different concentrations of Al dopant obtained by means of hydrothermal synthesis
 115. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 116. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 117. Fast luminescence in ZnO structures
 118. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 119. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 120. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 121. Wide band-gap II-VI semiconductors for optoelectronic applications
 122. Mapping dopants effects in the High pressure synthesis of nanostructured zinc oxide
 123. High pressure-low temperature synthesis of new nanostructured compounds
 124. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 125. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 126. Low temperature ZnMnO by ALD
 127. Synthesis of nanowires and molecular devices through amyloidogenic self-assembly of proteins and peptides
 128. Producing metal oxide nanoparticles by the sonochemical, microwave and RAPET techniques.
 129. Catalytic growth by molecular beam epitaxy and properties of ZnTe-based semiconductor nanowires
 130. ZnMnO Films grown by Atomic Layer Deposition with uniform Mn distribution
 131. Effect of annealing on electrical properties of low temperature ZnO films
 132. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 133. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 134. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 135. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 136. Novel Methods for the Fabrication of Nanomaterials and Their Applications
 137. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 138. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 139. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 140. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 141. Time-resolved ODMR investigations of II-VI based DMS heterostructures
 142. Method of Manganese co-doping of LT ZnO films
 143. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 144. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 145. Photoluminescence of ZnO films studied by femptosecond sapphire:Ti laser
 146. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 147. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 148. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 149. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 150. Two color spectroscopy of ZnSe:Cr
 151. Photo-EPR studies of charge tunneling processes in CdxZn(1-x)Se:Fe,Cr (0 ≤ x ≤ 0.3) crystals
 152. Luminescence of CdMnTe Crystals in Magnetic Field
 153. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 154. Hydrothermal synthesis of doped oxide nanomaterials: a review
 155. Luminescence of doped nanoparticles of wide band gap II-VI compounds
 156. Application of ultrasonically produced nano zerovalent iron for the degradation of chloroethenes
 157. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 158. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 159. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 160. Badania własności termicznych nanokryształów metodami dyfraktometrycznymi
 161. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 162. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 163. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 164. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 165. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 166. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 167. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 168. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 169. Hydrothermal synthesis: opportunities for technology transfer in advanced materials
 170. New routes for the synthesis of Al-doped ZnO transparent nanomaterials
 171. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 172. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 173. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 174. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 175. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 176. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 177. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 178. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 179. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 180. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 181. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 182. Production and sintering of diamond particles with nanometric nickel coating
 183. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 184. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 185. Sintering of nanopowders under high pressure
 186. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 187. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 188. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 189. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 190. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 191. Hydrothermal synthesis of nanomaterials: bringing materials closer to life
 192. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 193. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 194. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 195. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 196. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 197. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 198. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 199. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 200. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 201. Growth and characterization of thin films of ZnO by Atomic Layer Epitaxy
 202. Dynamics of spin interactions in II-Mn-VI semiconductors studied with time-resolved optically detected magnetic resonance
 203. Influence of n-type doping on light emission properties of GaN layers and GaN-based quantum well structures
 204. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 205. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 206. Fe photoionization transition in ZnSSe:Fe crystals - photo-ESR studies
 207. Nano SiC doped MgB2 bulk superconductor with Tc over 42 K by high gas pressure annealing
 208. HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED ZIRCONIA MATERIALS: PRESENT STATE AND FUTURE PROSPECTS
 209. X-ray diffraction studies of thermal properties of bulk- and surface-atoms of nanocrystalline SiC
 210. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 211. Examination of the atomic Pair Distribution Function (PDF) of SiC nanocrystals by in-situ high pressure diffraction
 212. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 213. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 214. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 215. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 216. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 217. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 218. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 219. In-depth and in-plane profiling of InGaN-based laser diodes and heterostructures
 220. Cathodoluminescence study of n-type doped GaN epilayers and GaN/InGaN quantum well structures
 221. Compensation mechanisms in magnesium doped GaN
 222. Optical and magnetic resonance investigations of ZnO crystals doped with transition metal ions
 223. Optical and ODMR study of GaN-based HEMT structures
 224. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 225. Photo-ESR and optical studies of Cr photoionization transition in CdZnSe:Cr crystals
 226. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 227. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 228. Zirconia pressure sensors: from nanopowders to device
 229. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 230. Luminescent properties of wide bandgap materials at room temperature
 231. Why does high pressure prevent protein aggregation ? An FTIR/DSC/PPC case study on insulin.
 232. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 233. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 234. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 235. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 236. Application of High Pressure to Processing of Meat
 237. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 238. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 239. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 240. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 241. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 242. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 243. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 244. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 245. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 246. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 247. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 248. Luminescense of Nanosize ZrO2
 249. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 250. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 251. Modelling Hydrothermal Synthesis of Ceramic Composite Nanomaterials
 252. Modelling Hydrothermal Synthesis of Ceramic Composite Nanomaterials
 253. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 254. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 255. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Oral at E-MRS Fall Meeting 2007, Acta Materialia Gold Medal Workshop, by Witold Łojkowski
See On-line Journal of E-MRS Fall Meeting 2007

Submitted: 2007-07-26 19:01
Revised:  2009-06-07 00:44
Google
 
Web science24.com
© 1998-2014 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine